سمینار فروشندگان برتینو در باغ تالار سبز اصفهان – زمستان ۱۳۹۷